Πρόγραμμα I

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

Υποκατηγορίες

1.Α: 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

1.Β: 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ

Υποκατηγορίες

2.Α: 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

2.Β: 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

Υποκατηγορίες

3.Α: 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

3.Β: 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Υποκατηγορίες

4.Α: 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

4.Β: 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

όπου μ οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (*) της επιχείρησης.

(*) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ: Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας υποβάλλονται, κατατάσσονται και εγκρίνονται χωριστά, αντλώντας χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Κάθε υποκατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να λάβει επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας, από 900€ έως 18.000€

Ενημερωθείτε για το Wordpress plugin CRM IS Connectivity και τη συνεργασία μας με το Epoptia Cloud MES.

X